EEN DOEL IS EEN DROOM MET EEN DEADLINE

EEN DOEL IS EEN DROOM MET EEN DEADLINE

OPDRACHTGEVERS VAN BUROCLEAR

BuroClear richt zich op het realiseren van opdrachten op het gebied van communicatiemanagement en team- en individuele coaching. Monique kan zich vanuit haar achtergrond goed inleven in de uitdagingen waar communicatieafdelingen en directies mee te maken krijgen. Daardoor is ze in staat als interimmanager en coach hier snel en adequaat op in te spelen, voor kortere en langere periodes. Benieuwd wat Monique voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op of kijk op Linkedin

OPDRACHTGEVERS VAN BUROCLEAR

BuroClear richt zich op het realiseren van opdrachten op het gebied van communicatiemanagement en team- en individuele coaching. Monique kan zich vanuit haar achtergrond goed inleven in de uitdagingen waar communicatieafdelingen en directies mee te maken krijgen. Daardoor is ze in staat als interimmanager en coach hier snel en adequaat op in te spelen, voor kortere en langere periodes. Benieuwd wat Monique voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op of kijk op Linkedin

Landelijke Eenheid
Politie Nederland

De Landelijke Eenheid van de Nederlandse nationale politie is in 2012 ontstaan na een herindeling van de werkgebieden van de politie. Naast eenheidsondersteunende taken heeft de eenheid ook diverse zelfstandige taken zoals de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme, het bewaken en beveiligen van hoogwaardigheidsbekleders en de opsporing op snelwegen, spoor, water en in de luchtvaart. De Landelijke Eenheid zal in het komende jaar worden omgevormd tot twee eenheden. Eén gericht op landelijke operaties en expertise en één voor landelijke opsporing. In de rol van Hoofd Communicatie a.i. ondersteunt Monique het komende jaar de Landelijke Eenheid o.a. bij de identiteitsontwikkeling en positionering van de twee nieuw te vormen Landelijke Eenheden en het aanscherpen van de communicatiekoers. In aansluiting op deze transitie zal ook aandacht zijn voor de verdere ontwikkeling en inrichting van de gehele communicatiefunctie binnen de twee nieuwe eenheden.

PO-Raad

Goed onderwijs voor elk kind in het primair onderwijs vraagt om duurzame en structurele investeringen en verbinding binnen de sector. Een stevige missie voor de PO-Raad en de sector-partners. Vanuit haar rol als Hoofd Strategie & Communicatie a.i. ondersteunt Monique in de periode april 2021 - mei 2022 de PO-Raad en de afdeling Communicatie bij het aanscherpen van de gewenste positionering en communicatiestrategie en bij het uitdragen daarvan binnen en buiten de PO-Raad. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de verbinding tussen de diverse communicatiedisciplines binnen de afdeling Communicatie en de werking van de communicatiefunctie bij de PO-Raad als geheel.

ONVZ

In de periode september 2020 – juni 2021 werkte Monique als Interim Teamcoach Communicatie samen met het team Communicatie aan de professionalisering van de communicatiefunctie binnen ONVZ. In lijn met de strategie en de nieuwe positionering is advies uitgebracht over de best passende inrichting voor de communicatie disciplines, de benodigde rollen en competenties en de onderlinge samenwerking. Binnen deze context is tevens gekeken naar een goede aansluiting op de marketingcommunicatie discipline binnen het team Customer Experience Management. Het resultaat is een versterkte en vereenvoudigde inrichting waarin multidisciplinair samenwerken centraal staat.

NVWA

In de periode juni 2019 – augustus 2020 ondersteunde Monique de NVWA bij de dagelijkse leiding van de afdeling Communicatie (26 fte). Zij was verantwoordelijk voor de gewenste transitie naar een toekomstbestendige communicatieafdeling. Tijdens deze opdracht is de meerjaren communicatiestrategie 2020-2023, de communicatiestructuur als ook de inrichting en inbedding van de NVWA brede communicatiefunctie opgeleverd. Hieruit volgde o.a. een positieve functieherwaardering voor de managementfunctie, een aangescherpte positionering van de afdeling, een kwantitatieve uitbreiding van de formatie, de gewenste team- en individuele ontwikkeling van de professionals, een optimale inzet van kennis en kunde in functionele en zelfsturende teams, vacaturestelling en -werving, dalend ziekteverzuim en een verbeterde samenwerking met het Directoraat Communicatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In de laatste maanden van haar opdracht stuurt zij tevens het Corona crisiscommunicatieteam aan.

© Copyright BuroClear 2020
© Copyright BuroClear 2020

COOKIE POLICY